Aquesta web fa servir cookies. Seguir navegant per ella implica la seva acceptació

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA SOL·LICITUD.

Bases legals

    Protecció de dades

    L’Agència de Residus de Catalunya, Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través de les pàgines d'aquest web en el termes establerts en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016). Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat. L’Agència de Residus de Catalunya informa que les vostres dades seran incloses en un fitxer registrat a nom de la campanya SOM GENT DE PROFIT, amb la finalitat de poder-vos comunicar de qualsevol aspecte en referència a la vostra sol·licitud. Podeu exercir el dret d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per escrit a l’apartat “Contacte” ( http://residus.gencat.cat/ca/contacte/ ) del web de l’Agència de Residus de Catalunya.

ESPECTACLE DE MÀGIA “LA NEVERA DE PROFIT”

La Nevera de Profit és un taller-espectacle per a tots els públics que inclou màgia i humor, amb la intenció d'educar contra el malbaratament alimentari d'una manera diferent. Un xef mag dinamitza l'activitat i es realitza en espais oberts, ideal per fer-lo en actes populars on se sensibilitzi sobre l'aprofitament dels aliments.

No necessita cap equipament addicional i té una durada de 20 minuts (es poden fer fins a quatre espectacles en sessions de dues hores de durada).

OBJECTIUS

Conscienciar sobre el malbaratament alimentari d’una forma diferent i divertida, per tal de promoure i difondre les bones pràctiques i donar a conèixer les conseqüències socials i mediambientals del malbaratament.

CALENDARI PROPERES ACTUACIONS

 Omple el formulari, adjunta el teu projecte de l’activitat i valorarem la teva petició.